فرم درخواست فیلم رادیولوژی

اطلاعات سفارش دهنده
درخواست های فیلم
این درخواست صرفا جهت اطلاع شرکت از تقاضای شما می باشد. لطفا منتظر اعلام تایید شرکت بمانید. این شرکت فقط نسبت به درخواستهای تایید شده و تسویه شده متعهد می باشد.
لطفا صبر کنید